Om oss | Luxurious Lashes
  • Fri frakt från 1 300 kr
Priser inkl. moms

Om oss

Företaget
Luxurious Lashes By Sweden AB, grundat 2010, är ett ledande svenskt företag inom utbildning och certifiering av fransstylister samt e-handelsförsäljning av förbrukningsartiklar, verktyg och nödvändig skyddsutrustning till yrkesverksamma fransstylister. Luxurious Lashes drivs av övertygelsen att ett lyckat slutresultat är beroende av både professionell utbildning och kvalitetsprodukter.  Som yrkesverksam fransstylist skall man alltid kunna lita på Luxurious Lashes för att problemfritt och tryggt bygga sin affär med fokus på nöjda kunder.


Policy och kärnvärden
Luxurious Lashes By Sweden AB skall med kärnvärdena kvalitet, professionalism och trygghet sträva efter att vara ett förstahandsval gällande både utbildningar samt produkter i branschen ögonfransförlängning, för såväl potentiella elever som befintliga kunder, med kvalitet i fokus. Vi åtar oss att följa tillämpliga krav och att ständigt förbättra verksamheten med stöd av vårt ledningssystem.


Branschen fransförlängning
Metoder, tekniker och produkter inom branschen fransförlängning har varierande kvalitet. En del är rent av skadliga för naturliga fransar. Att ta sig tid och med omsorg välja rätt samarbetspartner för utbildning och produkter är A&O för varje yrkesverksam fransstylists framgångar. Luxurious Lashes vill vara det självklara valet av samarbetspartner.


Varumärkeslöfte
Luxurious Lashes varumärkeslöfte: Vi finns här för dig


Dubbelt internationellt certifierade
Luxurious Lashes By Sweden är det första företaget i branschen fransförlängning som är dubbelt internationellt certifierade av ISO 9001 och CIBTAC (The Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology). De årliga revisionerna för att få behålla certifikaten ställer höga krav och säkrar att Luxurious Lashes kontinuerligt arbetar med utveckling, kvalitetssäkring och bästa kundvård. Därmed kan man alltid vara trygg med Luxurious Lashes produkter och utbildningar.

ISO 9001
Luxurious Lashes är ISO 9001-certifierade sedan 2014 och var först i branschen med denna certifiering. ISO 9001 är en ledningssystemstandard för att kvalitetssäkra verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov. Certifieringen blir ett bevis på att företagets kvalitetsarbete håller måttet, men det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer. 

CIBTAC
Som ännu ett led i Luxurious Lashes arbete med kvalitetssäkring blev företaget 2015 Sveriges första CIBTAC-ansluta skola genom tiderna. Denna internationella certifiering ger ytterligare tyngd till, och underlättar för, fransstylister som på ett tryggt sätt vill arbeta utomlands.
Sverige har nästan obefintliga föreskrifter och lagar gällande vem som får utföra skönhetsbehandlingar samt arbeta med specifika ämnen och produkter. Flertalet i-länder har idag ett fungerande system för att säkerställa kvaliteten i skönhetsbranschen. För lågt ställda krav påverkar slutkunderna negativt, viket CIBTAC arbetar på att stärka kraven för i många länder runt om i världen.
CIBTAC har sitt huvudsäte i England och finns idag i ett 90-tal länder.


Upphovsrätt & Ansvarsfriskrivning

Upphovsrätt
COPYRIGHT© by Luxurious Lashes By Sweden AB. All rights reserved. Allt material på webbplatsen samt i kursmaterial och övrigt marknadsmaterial, som text, grafik, logotyper, ikoner, bilder och teckningar, tillhör Luxurious Lashes By Sweden AB eller annan underleverantör eller leverantör. Allt material på webbplatsen är skyddat av lagstiftningen om upphovsrätt i Sverige och övriga länder. Otillbörlig användning såsom kopiering eller spridning av materialet kan leda till överträdelser av upphovsrättslagar, varumärkeslagar eller andra lagar om skyddsrätt, varvid påföljd eller skadestånd bestäms enligt gällande lag.

Ansvarsfriskrivning
Information, rekommendationer och/eller rådgivning som lämnas på denna hemsida och i specifika produktdatablad eller i annan dokumentation i anslutning till produkter som säljs av Luxurious Lashes lämnas efter Luxurious Lashes bästa förmåga och är baserad på Luxurious Lashes allmänna erfarenhet och avser standardanvändning av produkterna under det att man iakttar alla säkerhetsföreskrifter. Då flera faktorer som inte ligger inom Luxurious Lashes kontroll eller kännedom kan påverka användningen av Luxurious Lashes produkter, är all av Luxurious Lashes lämnad information, lämnade rekommendationer och/eller rådgivning av grundläggande karaktär för standardanvändning i en ideal miljö och inga garantier lämnas för specifika användningar. Luxurious Lashes information, rekommendationer och/eller rådgivning fritar inte köparen av produkterna från skyldigheten att själv besluta om och att utföra tester avseende lämpligheten av Luxurious Lashes produkter, material, tjänster, rekommendationer, eller rådgivning för köparens egen särskilda användning. Köparen av Luxurious Lashes produkter måste identifiera och utföra alla tester och analyser som är nödvändiga för att försäkra sig om att slutprodukterna innehållande Luxurious Lashes produkter, material, eller tjänster kommer att vara säkra och lämpliga för användning under rådande förutsättningar för slutanvändning. Även om information, rekommendationer och rådgivning lämnas i god tro så garanterar eller ansvarar inte Luxurious Lashes, varken uttryckligt eller underförstått för, (1) att resultat vid användning av produkter, beskrivna på denna hemsida och i specifika produktdatablad eller i annan dokumentation i anslutning till produkter som säljs av Luxurious Lashes, kommer att uppnås under rådande förutsättningar för slutanvändning, eller (2) effekterna eller säkerheten eller någon design hänförlig till användningen av Luxurious Lashes produkter, material, tjänster, rekommendationer eller rådgivning. Om Luxurious Lashes i exceptionella fall lämnar information eller rådgivning för en specifik användning av sina produkter, är Luxurious Lashes enbart ansvarigt för skada på grund av sådan lämnad information eller rådgivning om Luxurious Lashes agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Samtliga produkter Luxurious Lashes By Sweden AB marknadsför är avsedda för yrkesmässig användning.